Dopunska nastava

Naša škola - Vaš partner za kvalitetno obrazovanje

Dopunska nastava se organizuje za učenike koji zaostaju zbog bolesti, psihičkih i fizičkih nedostataka, problemi s vidom, govorom i sl., zbog teških materijalnih prilika, pomanjkanja radnih uslova u kući, prilika u porodici, udaljenosti škole od kuće, čestih izostanaka sa nastave, uticaja sredine i dr., i učenika koji nisu imali nastavu iz pojedinih predmeta. Programom rada dopunske nastave treba predvidjeti šta učenik treba da savlada u toku dopunskog rada (oblik i način rada, nastavna sredstva i vrijeme potrebno da se program ostvari) i metode provjeravanja postignutih rezultata. Bez obzira na predmet, grupa s kojom se izvodi dopunska nastava, ne  bi trebala biti veća od 10 učenika (najefikasnije bi bilo kada bi brojala 4-7 učenika), a može se  organizovati i za jednog učenika. U izvođenju ove nastave se preporučuje grupni i individualni rad. Treba izbjegavati frontalni oblik rada.

Broj časova dopunske nastave bi izgledao ovako:


U nižim razredima od  I – V dopunska  nastava se realizuje iz Matematike i Bosanskog jezika i književnosti . Broj časova po predmetima će zavisiti od sposobnosti učenika. Maksimalan broj časova za svako odjeljenje iznosi 30 časova.


U višim razredima od VI – IX svaki nastavnik će planirati časove  dopunske nastave u onim odjeljenjima gdje predaju. Broj časova po predmetima će zavisiti od sposobnosti učenika.

Za izvođenje dopunske nastave potrebno je voditi evidenciju iz koje će se vidjeti:

  • opći podaci o učeniku
  • uzroci zaostajanja
  • oblast iz koje zaostaju
  • datum uključivanja u dopunsku nastavu
  • napredovanje
  • postignuti rezultati

Cilj dopunske nastave je da se pruži pomoć onim učenicima koji zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva, te im je potrebna dopunska (instruktivna) pomoć za normalan napredak u školovanju.

U školskoj 2021/22. godini u našoj Školi održava se dopunska nastava iz sljedećih predmeta:

Bosanski jezik i književnost
Engleski jezik
Matematika
Hemija
Fizika

kONTAKT

OŠ “Bijelo Polje” Potoci

Potoci bb, 88208 Mostar

skolabijelopolje@hotmail.com

036/556-841

036/556-840

Područne škole

Društvene mreže