Dodatna nastava

Naša škola - Vaš partner za kvalitetno obrazovanje

 

Dodatna nastava organizuje se za učenike koji na redovnoj nastavi pokazuju izrazito zanimanje za predmet, koji posjeduju mogućnosti koje se mogu još više razviti intenzivnim radom, tj. za napredne učenike. Zavisno od potreba učenika ili procjene nastavnika, dodatna nastava se može organizovati iz bilo kojeg predmeta. Program dodatne nastave čine dublji i širi sadržaji pojednih odgojno – obrazovnih oblasti. Nastavnik će u saradnji sa učenicima odabrati teme za koje učenici pokazuju interes. Teme će se obraditi na način koji najbolje odgovara učenicima, a uklapa se u njihove realne mogućnosti. Učenici mogu pohađati dodatnu nastavu tokom cijele godine ili po potrebi u dogovoru s nastavnikom. Održava se jedan čas sedmično, a oblik rada je najčešće individualni. Uobičajeno je da se učenici na toj nastavi pripremaju za takmičenja, ali treba imati na umu da učestvovanje na takmičenjima nije jedini cilj dodatne nastave.

Osnovni ciljevi dodatne nastave:

 

·        razvijanje kritičkog mišljenja

·        podsticanje razvoja učenika

·        osposobljavanje učenika za istraživanje i organizaciju rada

·        razvijanje odgovornosti za rezultat rada

U školskoj 2021/22. godini  u našoj Školi održava se dodatna nastava iz sljedećih predmeta:


Matematika


Fizika


Hemija


Engleski jezik


Njemački jezik


Islamska vjeronauka

kONTAKT

OŠ “Bijelo Polje” Potoci

Potoci bb, 88208 Mostar

skolabijelopolje@hotmail.com

036/556-841

036/556-840

Područne škole

Društvene mreže